การรับประกัน
 

ขอบเขตของการรับประกันสินค้า

เรา พีที ซาลามัต เซมเพอร์นา ทีบีเค
PT Selamat Sempurna Tbk
ขอรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ปราศจากข้อบกพร่อง
เป็นระยะเวลาหนึ่งปี

ab4.jpg (134 KB)

ในกรณีที่เกิดจากความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการใช้งานผิดประเภทของผู้ใช้ หรือจากบุคคลที่สาม การติดตั้งที่ผิดพลาด การปรับเปลี่ยน การดัดแปลง อุบัติเหตุ ความประมาทเลินเล่อ การดัดแปลงเครื่องยนต์ทำให้ระบบระบายความร้อนมีปัญหาส่งผลกับสินค้า หรือการประยุกต์ใช้ที่ไม่ถูกต้องการรับประกันนี้จะถือว่าเป็นโมฆะ
การขัดข้องของเครื่องยนต์ใดๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้น จะต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมยานยนต์ หรือหน่วยงานที่มีอานาจเทียบเท่า พีที ซาลามัต เซมเพอร์นา ทีบีเค PT Selamat Sempurna Tbk จะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลที่สามใด ๆ ในการเรียกร้องของบุคคลที่สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องที่มีข้อบกพร่อง  เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการออกแบบผลิตภัณฑ์ และช่วงอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Copyright © 2021 www.adr.co.th All Rights Reserved.